Siirry suoraan sisältöön

Säännöt

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry, jonka kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on jäsenenä Suomen Syöpäyhdistys — Cancerföreningen i Finland ry:ssä jota näissä säännöissä kutsutaan keskusjärjestöksi.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistyksenä Pohjois-Suomessa (Lapin, Länsi-Pohjan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat) ja ehkäistä syöpätautien tuottamia haittoja toimipiirissään, toimia terveyden edistämiseksi sekä edistää henkistä ja fyysistä kuntoutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys yhteistoimin keskusjärjestön kanssa järjestää tiedotus-, koulutus- ja valistustilaisuuksia, hankkii syöpätautien hoitoon tarvittavia välineitä, ylläpitää siihen tarkoitettuja laitoksia sekä avustaa mahdollisuuksien mukaan vähävaraisia syöpäpotilaita. Lisäksi yhdistys tukee pohjoissuomalaista syöpätutkimusta.

Toteuttaakseen tarkoituksensa yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanemaan varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä saatuaan siihen asianomaisen luvan.

3 §
Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous seuraavaksi toimintavuodeksi. Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa suorittamatta tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksestä.

Yhdistykseen kuuluu Pohjois-Suomessa eri paikkakunnilla perustettuja rekisteröimättömiä osastoja, joilla on yhdistyksen hallituksen hyväksymät toimintasäännöt. Osastot voivat muodostaa yhteistoiminta-alueita.

4 §
Yhdistyksen toimielimenä ovat: 1. yhdistyksen hallitus, 2. yhdistyksen kokous.

5 §
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta; kahtena ensimmäisenä vuonna eroaa kuitenkin kumpanakin kolme jäsentä arvan nojalla; kolmantena vuonna puheenjohtaja ja loput jäsenistä, myöhemmin eroaminen tapahtuu vuoron perään. Hallituksen jäsenille voidaan valita kullekin henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi jäsentä on läsnä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin. Hallitus voi päättää asioista myös tietoliikenneyhteyden avulla pidetyssä kokouksessa.

6 §
Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja.

7 §
Hallituksen tehtävänä on:

 1. Hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä.
 2. Kiinnittää huomiota kaikkeen, mikä koskee yhdistystä ja sen toimintaa ja toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 3. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä laatia vuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 4. Laatia tilinpäätös ja toimintakertomus esitettäväksi vuosikokoukselle.
 5. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.
 6. Kutsua yhdistyksen kokoukset koolle.
 7. Pitää jäsenluetteloa.

Hallitus asettaa sen alaisuudessaan toimivan työvaliokunnan sekä tarvittaessa alaisuudessaan toimivia toimikuntia tai hoitokuntia huolehtimaan näille uskottuja tehtäviä.

8 §
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuun aikana ja kevätkokous huhti-toukokuun aikana hallituksen määräämissä paikoissa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Syyskokouksessa:

 1. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.
 2. Hyväksytään seuraavalle vuodelle laadittu tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma.
 3. Päätetään hallituksen, toimikuntien jäsenten ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkioista.
 4. Suoritetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali 5 §:n mukaisesti.
 5. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
 6. Käsitellään asiat, jotka hallitus tai joku yhdistyksen jäsen esittää. Jäsenten tekemä ehdotus on toimitettava kuitenkin hallitukselle kirjallisesti viimeistään 15 päivää ennen kokousta.

Kevätkokouksessa:

 1. Käsitellään hallituksen vuosikertomus ja päätetään mahdolliset toimenpiteet sen johdosta.
 2. Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot ja vahvistetaan tilinpäätös.
 3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 4. Käsitellään asiat, jotka hallitus tai joku yhdistyksen jäsen esittää. Jäsenten tekemä ehdotus on toimitettava kuitenkin hallitukselle kirjallisesti viimeistään 15 päivää ennen kokousta.

9 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee antaa tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee tarkastaa edellisen tilikauden tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto sekä antaa kirjallinen kertomus tilintarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10 §
Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos ylimääräinen tai sääntömääräinen kokous niin päättää, tai jos vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti anoo hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

11 §
Kutsut yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin tai ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen sähköisissä kanavissa tai kahdessa sanomalehdessä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille samalla tavalla, ellei hallitus siitä toisin päätä.

12 §
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi on, voidakseen tulla hyväksytyksi, valmisteltava yhdistyksen hallituksessa tai hyväksyttävä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamisesta koskeva päätös on pätevä, jos se tulee hyväksytyksi vähintään ¾:lla annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry:lle 2 §:ssa mainittuihin tarkoituksiin käytettäväksi ottaen huomioon lahjoittajien mahdollisesti antamat erikoismääräykset.