Siirry suoraan sisältöön

Syöpälääkkeiden kustannusten nousu nostaa syövän hoidon hintaa

Tiedote. Julkaistu: 19.01.2023, 08:00
Syöpäsäätiö

Syövän hoidon lääkekustannukset ovat kasvaneet Suomessa voimakkaasti viime vuosina.

Syöpäsäätiön ja Nordic Healthcare Groupin yhteistyössä tehty sovellus mahdollistaa syöpähoitojen kustannusten vuosittaisen seurannan. Vuoden alussa sovellukseen on päivitetty vuoden 2021 tiedot. Syövän kokonaiskustannukset olivat arviolta 1,4 miljardia euroa vuonna 2021 – kasvua edellisestä vuodesta oli noin 6 %.

Kustannuskasvusta 70 % selittyy lääkekustannusten kasvulla. Lääkekustannukset muodostavat jo 40 % syövän kustannuksista. Kustannuskehitys eri syövissä poikkeaa merkittävästi, sillä eri syöpien hoitomenetelmät kehittyvät eri tahtia. Esimerkiksi viime vuosina keuhkosyövän kustannukset ovat kasvaneet, ja kasvun taustalla on erityisesti sairaalalääkkeiden kustannusten kasvu. Eturauhassyövän kustannusten kasvu on peräisin Kela-korvattujen lääkkeiden kustannusten kasvusta. Suolistosyövissä kustannus on puolestaan pysynyt samalla tasolla vuodesta toiseen, sillä merkittäviä muutoksia hoitomenetelmiin ei ole tullut. Rintasyövän kustannukset jopa hieman laskivat vuodesta 2020 vuoteen 2021.

– Syövän lääkehoidossa on viime vuosina saatu merkittäviä edistysaskelia. Kaikista uusista lääkkeistä ei välttämättä kuitenkaan saada lisähyötyä verrattuna jo käytössä oleviin valmisteisiin. Lääkekulujen kasvaessa on yhä tärkeämpää varmistaa lääkkeiden kustannusvaikuttavuus ja saada myös näyttöä lääkkeiden tosielämän vaikuttavuudesta, toteaa tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä Nordic Healthcare Groupista.

Lääkkeiden kustannusten muutokset ovat tällä hetkellä merkittävin syövän kokonaiskustannuksiin vaikuttava tekijä. On kuitenkin huomioitava, että lääkekustannukset on arvioitu tukkumyyntihintojen perusteella, sillä mahdolliset alennukset tai riskienjakosopimusten kautta saadut palautukset ovat luottamuksellista tietoa, joka ei ole saatavilla. Näin ollen lääkekustannukset todellisuudessa ovat pienemmät. Jatkossa olisi tärkeää saada tarkempaa tietoa todellisista toteutuneista kustannuksista.

Kasvavien potilasmäärien haasteeseen tulee vastata syöpästrategialla

Erikoissairaanhoidon avohoidon kustannukset pysyivät vuoden 2020 tasolla, mutta vuodeosastohoidon kustannukset kasvoivat hieman. Erikoissairaanhoidon avo- ja vuodeosastohoidon yhteenlasketut kustannukset ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla koko tarkastelujakson (2014–2021) ajan. Sairaalahoidon kustannukset muodostuvat pitkälti henkilöstökustannuksista, kun lääkekustannukset on eroteltu omaksi kokonaisuudekseen. Voidaan siis todeta, että syöpäpotilaita hoitava henkilöstömäärä on pysynyt suunnilleen samana vuodesta toiseen.

Sairauspäivärahat ja työkyvyttömyyseläkkeet jatkoivat edelleen tasaista vähenemistä, mutta ne muodostavat kokonaiskustannuksista sen verran pienen osuuden, ettei kustannusten väheneminen riitä kompensoimaan kasvaneita lääkekuluja.

– Hoitokäytäntöjen kehittyminen on mahdollistanut laadukkaan syövänhoidon, vaikka syöpäpotilaita on vuosi vuodelta enemmän. Väestön ikääntymisen vuoksi syöpämäärät tulevat kuitenkin kasvamaan yhä nopeammin: vuonna 2035 vuosittaisia syöpätapauksia ennustetaan olevan noin 10 000 enemmän kuin nyt. Tämä haastaa henkilöstön ja resurssien riittävyyden, toteaa Syöpäsäätiön pääsihteeri Juha Pekka Turunen.

– Suomen tulee laatia kansallinen syöpästrategia ohjaamaan syövänhoidon tulevaisuutta. Tarvitsemme yhteiset linjaukset siitä, miten varmistetaan potilaiden yhdenvertaisuus, edistetään potilaiden elämänlaatua ja yhtä aikaa varmistetaan resurssien kustannusvaikuttavin käyttö, painottaa Turunen.

Tutkijoiden, päättäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitettu Syövän kustannukset -sovellus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi diagnoosi- ja hyvinvointialuekohtaisesti syövän kustannuksia. Se purkaa kustannukset muun muassa erikoissairaanhoidon, lääkkeiden, kuntoutuksen, matkojen ja sairauspäivärahojen muodostamiin osuuksiin.

Suomessa on hyvät kansalliset rekisterit, jotka mahdollistavat kustannusvaikuttavuuden seurannan eri sairausryhmissä. Sovelluksessa suorite- ja kustannustiedot kerätään THL:n ja Kelan rekistereistä. Lisäksi Suomen Syöpärekisteristä saadaan tiedot syöpäkuolleisuudesta, 5-vuotiselossaololuvuista ja uusien tautitapausten määristä.

Syövän kustannukset -sovellus verkossa: NHG Raportointi (syopa.azurewebsites.net)

Lisätiedot:

Syöpäsäätiö
Pääsihteeri Juha Pekka Turunen, Syöpäsäätiö, puh. 050 511 3757, juhapekka.turunen@cancer.fi

Nordic Healthcare Group
Tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä, Nordic Healthcare Group Oy, puh. 050 4100 737, riikka-leena.leskela@nhg.fi

Syöpäsäätiö

Syöpäsäätiö on toiminut jo yli 70 vuotta syövän voittamiseksi.

Lahjoitusvaroin toimiva Syöpäsäätiö on merkittävin syöpätutkimuksen yksityinen rahoittaja Suomessa. Sen tavoitteena on syövän voittaminen. Säätiön saamat lahjoitukset välitetään syöpätutkijoille vuosittaisten apurahojen muodossa. Syöpäsäätiön aloittaessa toimintansa yli 70 vuotta sitten 1/3 syöpään sairastuneista selvisi, nykyään 2/3 selviää. Syöpäsäätiön tunnetuin kampanja, Roosa nauha -keräys, järjestetään syöpätutkimuksen hyväksi.

www.syopasaatio.fi

www.roosanauha.fi