Siirry suoraan sisältöön

Pohjois-Suomen lapsisyöpäpotilaat -osaston säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Pohjois-Suomen Syöpälapsi-perheiden osasto, joka toiminnassaan käyttää nimeä Pohjois-Suomen Syöpälapsiperheet.

Osaston kotipaikka on Oulu ja toimialueena Pohjois-Suomi.

2. Osaston tarkoituksena on:

 • pyrkiä edistämään syöpää sairastavien lasten fyysistä, psyykistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä sairaala- että kotihoidon aikana
 • pyrkiä parantamaan syöpäsairaiden lasten hoito-olosuhteita terveydenhoito- ja sosiaaliviranomaisten sekä sairaalalaitoksen kanssa
 • pyrkiä kehittämään vanhempien ja sairaalan välistä yhteistyötä
 • pyrkiä kehittämään ja ylläpitämään ystävä- ja tukiperhepalvelua
 • pyrkiä edistämään terveyskasvatusta

Tavoitteidensa toteuttamiseksi osasto on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanemaan varojenkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.

3. Osaston varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä syöpäsairaan lapsen äiti, isä, huoltaja tai sijaisvanhempi, joka on Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n jäsen sekä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka on lapsena sairastanut syöpää.

Osastoon voi liittyä kannattajajäseneksi yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea osaston toimintaa.

4. Osaston toimielimiä ovat:

 • osaston kokous
 • osaston hallitus

5. Osaston hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi ( 6 ) muuta varsinaista jäsentä, jotka osaston vuosikokous valitsee kahdeksi ( 2 ) vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen toimikausi on peräkkäisten vuosikokousten välinen aika.

Vuosittain eroaa kolme ( 3 ) hallituksen varsinaista jäsentä ensin arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme ( 3 ) jäsentä on läsnä. Hallitus voi kokoontua myös käyttäen hyväkseen sähköistä mediaa, kuten puhelinta, sähköpostia ym. nykyaikaista teksniikkaa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä.

Hallitus nimeää sihteerin ja rahastonhoitajan.

6. Osaston nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastohoitajan kanssa.

Pankki-, posti- yms. asioissa hallitus voi valtuuttaa haluamansa henkilön kirjoittamaan kerhon nimen yksin.

7. Hallituksen tehtävänä on

 • hoitaa osaston asioita ja edustaa sitä
 • toteuttaa osaston tarkoitusperiä
 • hoitaa osaston taloutta ja omaisuutta
 • vuosittain ennen maaliskuun 1. päivää jättää tilintarkastajille tarvittavat tili- ja asiakirjat osaston talouden ja hallinnon tarkastamista varten
 • antaa vuosikokoukselle ja Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:lle kertomus osaston edellisen vuoden toiminnasta
 • panna täytäntöön osaston kokousten tekemät päätökset
 • pitää rekisteriä jäsenistään yhdessä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n toimiston kanssa.

8. Osaston tilikautena on kalenterivuosi. Tilit jätetään tilintarkastajille maaliskuun 1. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee tarkastaa edellisen kalenterivuoden tilit ja hallinto sekä antaa tarkastuksestaan kirjallinen kertomus maaliskuun 15. päivään mennessä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:lle ja osaston vuosikokoukselle.

9. Osaston vuosikokous pidetään huhtikuun viimeiseen päivän mennessä hallituksen määräämässä paikassa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ( 2 ) pöytäkirjantarkas-tajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina sekä muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt
 • esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastus-kertomus
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • päätetään osaston varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksuista alkaneelle vuodelle sekä vahvistetaan alkaneen vuoden talousarvio
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, jos erovuorossa sekä kolme ( 3 ) hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle
 • valitaan yksi ( 1 ) toiminnantarkastaja ja yksi ( 1 ) varatoiminnantarkastaja
 • käsitellän muut hallituksen esittämät asiat
 • käsitellään jäsenten esittämät asiat ja aloitteet, jotka on esitettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään yksi (1) kuukausi ennen kokousta

10. Osasto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta. Tällainen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kahdeskymmenesviidesosa ( 1/25 ) osaston jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

11. Kutsu osaston varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen lähetetään jäsenille sähköpostilla vähintään seitsemän ( 7 ) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot saatetaan jäsenistön tietoon hallituksen päättämällä tavalla.

Osaston kokouksissa on äänioikeus osaston varsinaisilla jäsenillä, kullakin yksi ( 1 ) ääni. Päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

12. Jos osaston toiminta lopetetaan luovutetaan osaston varat Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:lle käytettäväksi toisessa pykälässä mainittuihin tarkoituksiin ottaen huomioon lahjoittajien mahdollisesti antamat erikoismääräykset.

Nämä säännöt on hyväksytty Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 27.2.2013 § 56.